Online126.vn

Online126.vn

Online126.vn

Online126.vn

Online126.vn
Online126.vn

Thông báo

10/06/2019

Bắt đầu từ ngày 10-6-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.428 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/1

Bắt đầu từ ngày 10-6-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.428 vnđ. . bắt đầu 26/2/2019 hàng nhẹ công kềnh sẽ áp dụng theo khối ( đơn vị mét khối) cụ thể : chiều dài*chiều rộng* chiều cao/6000 . Bắt đầu 14/4/2019 sẽ thay đổi phí dịch vụ .Công...

Xem thêm
19/06/2019

Bắt đầu từ ngày 19-6-2019 công ty chúng tôi sẽ tăng tỷ giá : 1 tệ = 3.430 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/1

Bắt đầu từ ngày 19-6-2019 công ty chúng tôi sẽ tăng tỷ giá : 1 tệ = 3.430 vnđ. . bắt đầu 26/2/2019 hàng nhẹ công kềnh sẽ áp dụng theo khối ( đơn vị mét khối) cụ thể : chiều dài*chiều rộng* chiều cao/6000 . Bắt đầu 14/4/2019 sẽ thay đổi phí dịch vụ .Công...

Xem thêm
21/06/2019

Bắt đầu từ ngày 21-6-2019 công ty chúng tôi sẽ tăng tỷ giá : 1 tệ = 3.435 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/1

Bắt đầu từ ngày 21-6-2019 công ty chúng tôi sẽ tăng tỷ giá : 1 tệ = 3.435 vnđ. . bắt đầu 26/2/2019 hàng nhẹ công kềnh sẽ áp dụng theo khối ( đơn vị mét khối) cụ thể : chiều dài*chiều rộng* chiều cao/6000 . Bắt đầu 14/4/2019 sẽ thay đổi phí dịch vụ .Công...

Xem thêm
04/07/2019

Bắt đầu từ ngày 4-7-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.430 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/1

Bắt đầu từ ngày 4-7-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.430 vnđ. . bắt đầu 26/2/2019 hàng nhẹ công kềnh sẽ áp dụng theo khối ( đơn vị mét khối) cụ thể : chiều dài*chiều rộng* chiều cao/6000 . Bắt đầu 14/4/2019 sẽ thay đổi phí dịch vụ .Công...

Xem thêm
03/08/2019

Bắt đầu từ ngày 3-8-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.425 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/1

Bắt đầu từ ngày 3-8-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.425 vnđ. . bắt đầu 26/2/2019 hàng nhẹ công kềnh sẽ áp dụng theo khối ( đơn vị mét khối) cụ thể : chiều dài*chiều rộng* chiều cao/6000 . Bắt đầu 14/4/2019 sẽ thay đổi phí dịch vụ .Công...

Xem thêm
06/08/2019

Bắt đầu từ ngày 6-8-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.400 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/1

Bắt đầu từ ngày 6-8-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.400 vnđ. . bắt đầu 26/2/2019 hàng nhẹ công kềnh sẽ áp dụng theo khối ( đơn vị mét khối) cụ thể : chiều dài*chiều rộng* chiều cao/6000 . Bắt đầu 14/4/2019 sẽ thay đổi phí dịch vụ .Công...

Xem thêm
12/08/2019

Bắt đầu từ ngày 12-8-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.390 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/1

Bắt đầu từ ngày 12-8-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.390 vnđ. . bắt đầu 26/2/2019 hàng nhẹ công kềnh sẽ áp dụng theo khối ( đơn vị mét khối) cụ thể : chiều dài*chiều rộng* chiều cao/6000 . Bắt đầu 14/4/2019 sẽ thay đổi phí dịch vụ .Công...

Xem thêm
Facebook chat
backtop