Online126.vn

Online126.vn

Online126.vn

Online126.vn

Online126.vn
Online126.vn

Thông báo

02/05/2019

Bắt đầu từ ngày 2-5-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.500 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/1

Bắt đầu từ ngày 2-5-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.500 vnđ. Bắt đầu từ ngày15/4/2019 sẽ giảm giá cước xuống 2.500đ/1kg . bắt đầu 26/2/2019 hàng nhẹ công kềnh sẽ áp dụng theo khối ( đơn vị mét khối) cụ thể : chiều dài*chiều rộng* chiều...

Xem thêm
13/05/2019

Bắt đầu từ ngày 13-5-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.490 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/1

Bắt đầu từ ngày 13-5-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.490 vnđ. . bắt đầu 26/2/2019 hàng nhẹ công kềnh sẽ áp dụng theo khối ( đơn vị mét khối) cụ thể : chiều dài*chiều rộng* chiều cao/6000 . Bắt đầu 14/4/2019 sẽ thay đổi phí dịch vụ .Công...

Xem thêm
16/05/2019

Bắt đầu từ ngày 16-5-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.479 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/1

Bắt đầu từ ngày 16-5-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.479 vnđ. . bắt đầu 26/2/2019 hàng nhẹ công kềnh sẽ áp dụng theo khối ( đơn vị mét khối) cụ thể : chiều dài*chiều rộng* chiều cao/6000 . Bắt đầu 14/4/2019 sẽ thay đổi phí dịch vụ .Công...

Xem thêm
20/05/2019

Bắt đầu từ ngày 20-5-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.459 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/1

Bắt đầu từ ngày 20-5-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.459 vnđ. . bắt đầu 26/2/2019 hàng nhẹ công kềnh sẽ áp dụng theo khối ( đơn vị mét khối) cụ thể : chiều dài*chiều rộng* chiều cao/6000 . Bắt đầu 14/4/2019 sẽ thay đổi phí dịch vụ .Công...

Xem thêm
27/05/2019

Bắt đầu từ ngày 27-5-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.454 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/1

Bắt đầu từ ngày 27-5-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.454 vnđ. . bắt đầu 26/2/2019 hàng nhẹ công kềnh sẽ áp dụng theo khối ( đơn vị mét khối) cụ thể : chiều dài*chiều rộng* chiều cao/6000 . Bắt đầu 14/4/2019 sẽ thay đổi phí dịch vụ .Công...

Xem thêm
29/05/2019

Bắt đầu từ ngày 29-5-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.448 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/1

Bắt đầu từ ngày 29-5-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.448 vnđ. . bắt đầu 26/2/2019 hàng nhẹ công kềnh sẽ áp dụng theo khối ( đơn vị mét khối) cụ thể : chiều dài*chiều rộng* chiều cao/6000 . Bắt đầu 14/4/2019 sẽ thay đổi phí dịch vụ .Công...

Xem thêm
04/06/2019

Bắt đầu từ ngày 4-6-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.445 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/1

Bắt đầu từ ngày 4-6-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.445 vnđ. . bắt đầu 26/2/2019 hàng nhẹ công kềnh sẽ áp dụng theo khối ( đơn vị mét khối) cụ thể : chiều dài*chiều rộng* chiều cao/6000 . Bắt đầu 14/4/2019 sẽ thay đổi phí dịch vụ .Công...

Xem thêm
06/06/2019

Bắt đầu từ ngày 6-6-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.440 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/1

Bắt đầu từ ngày 6-6-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.440 vnđ. . bắt đầu 26/2/2019 hàng nhẹ công kềnh sẽ áp dụng theo khối ( đơn vị mét khối) cụ thể : chiều dài*chiều rộng* chiều cao/6000 . Bắt đầu 14/4/2019 sẽ thay đổi phí dịch vụ .Công...

Xem thêm
Facebook chat
backtop