Online126.vn

Online126.vn

Online126.vn

Online126.vn

Online126.vn
Online126.vn

Thông báo

25/03/2019

Bắt đầu từ ngày 21-3-2019 công ty chúng tôi sẽ tăng tỷ giá : 1 tệ = 3.510 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/1

Bắt đầu từ ngày 21-3-2019 công ty chúng tôi sẽ tăng tỷ giá : 1 tệ = 3.510 vnđ. Bắt đầu từ ngày 25/3/2019sẽ tăng giá cước lên 8.000đ/1kg .Bắt đầu từ ngày 01/3/2019 giá cước đi bay chậm tăng cước lên 11.000đ/kg và bắt đầu 26/2/2019 hàng nhẹ công kềnh sẽ áp...

Xem thêm
28/03/2019

Bắt đầu từ ngày 28-3-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.505 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/1

Bắt đầu từ ngày 28-3-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.505 vnđ. Bắt đầu từ ngày 25/3/2019sẽ tăng giá cước lên 8.000đ/1kg .Bắt đầu từ ngày 01/3/2019 giá cước đi bay chậm tăng cước lên 11.000đ/kg và bắt đầu 26/2/2019 hàng nhẹ công kềnh sẽ áp...

Xem thêm
03/04/2019

Bắt đầu từ ngày 28-3-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.505 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/1

Bắt đầu từ ngày 28-3-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.505 vnđ. Bắt đầu từ ngày3/4/2019 sẽ giảm giá cước xuống 3.000đ/1kg .Bắt đầu từ ngày 01/3/2019 giá cước đi bay chậm tăng cước lên 11.000đ/kg và bắt đầu 26/2/2019 hàng nhẹ công kềnh sẽ...

Xem thêm
05/04/2019

Bắt đầu từ ngày 5-4-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.500 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/1

Bắt đầu từ ngày 5-4-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.500 vnđ. Bắt đầu từ ngày3/4/2019 sẽ giảm giá cước xuống 3.000đ/1kg .Bắt đầu từ ngày 01/3/2019 giá cước đi bay chậm tăng cước lên 11.000đ/kg và bắt đầu 26/2/2019 hàng nhẹ công kềnh sẽ...

Xem thêm
13/04/2019

Bắt đầu từ ngày 5-4-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.500 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/1

Bắt đầu từ ngày 5-4-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.500 vnđ. Bắt đầu từ ngày3/4/2019 sẽ giảm giá cước xuống 3.000đ/1kg .Bắt đầu từ ngày 01/3/2019 giá cước đi bay chậm tăng cước lên 11.000đ/kg và bắt đầu 26/2/2019 hàng nhẹ công kềnh sẽ...

Xem thêm
15/04/2019

Bắt đầu từ ngày 5-4-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.500 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/1

Bắt đầu từ ngày 5-4-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.500 vnđ. Bắt đầu từ ngày15/4/2019 sẽ giảm giá cước xuống 2.500đ/1kg .Bắt đầu từ ngày 01/3/2019 giá cước đi bay chậm tăng cước lên 11.000đ/kg và bắt đầu 26/2/2019 hàng nhẹ công kềnh sẽ...

Xem thêm
18/04/2019

Bắt đầu từ ngày 18-4-2019 công ty chúng tôi sẽ tăng tỷ giá : 1 tệ = 3.510 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/1

Bắt đầu từ ngày 18-4-2019 công ty chúng tôi sẽ tăng tỷ giá : 1 tệ = 3.510 vnđ. Bắt đầu từ ngày15/4/2019 sẽ giảm giá cước xuống 2.500đ/1kg . bắt đầu 26/2/2019 hàng nhẹ công kềnh sẽ áp dụng theo khối ( đơn vị mét khối) cụ thể : chiều dài*chiều rộng* chiều...

Xem thêm
27/04/2019

Bắt đầu từ ngày 27-4-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.505 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/1

Bắt đầu từ ngày 27-4-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.505 vnđ. Bắt đầu từ ngày15/4/2019 sẽ giảm giá cước xuống 2.500đ/1kg . bắt đầu 26/2/2019 hàng nhẹ công kềnh sẽ áp dụng theo khối ( đơn vị mét khối) cụ thể : chiều dài*chiều rộng* chiều...

Xem thêm
Facebook chat
backtop