Online126.vn

Online126.vn

Online126.vn

Online126.vn

Online126.vn
Online126.vn

Thông báo

26/02/2019

Bắt đầu từ ngày 20-2-2019 công ty chúng tôi sẽ tăng tỷ giá : 1 tệ = 3.510 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/

Bắt đầu từ ngày 20-2-2019 công ty chúng tôi sẽ tăng tỷ giá : 1 tệ = 3.510 vnđ. Bắt đầu từ ngày 18/2/2019sẽ tăng giá cước lên 3.000đ/1kg và bắt đầu 26/2/2019 hàng nhẹ công kềnh sẽ áp dụng theo khối ( đơn vị mét khối) cụ thể : chiều dài*chiều rộng* chiều...

Xem thêm
27/02/2019

Bắt đầu từ ngày 20-2-2019 công ty chúng tôi sẽ tăng tỷ giá : 1 tệ = 3.510 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/

Bắt đầu từ ngày 20-2-2019 công ty chúng tôi sẽ tăng tỷ giá : 1 tệ = 3.510 vnđ. Bắt đầu từ ngày 18/2/2019sẽ tăng giá cước lên 3.000đ/1kg .Bắt đầu từ ngày 01/3/2019 giá cước đi bay chậm tăng cước lên 11.000đ/kg và bắt đầu 26/2/2019 hàng nhẹ công kềnh sẽ áp...

Xem thêm
28/02/2019

Bắt đầu từ ngày 28-2-2019 công ty chúng tôi sẽ tăng tỷ giá : 1 tệ = 3.520 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/

Bắt đầu từ ngày 28-2-2019 công ty chúng tôi sẽ tăng tỷ giá : 1 tệ = 3.520 vnđ. Bắt đầu từ ngày 18/2/2019sẽ tăng giá cước lên 3.000đ/1kg .Bắt đầu từ ngày 01/3/2019 giá cước đi bay chậm tăng cước lên 11.000đ/kg và bắt đầu 26/2/2019 hàng nhẹ công kềnh sẽ áp...

Xem thêm
05/03/2019

Bắt đầu từ ngày 5-3-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.515 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/

Bắt đầu từ ngày 5-3-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.515 vnđ. Bắt đầu từ ngày 18/2/2019sẽ tăng giá cước lên 3.000đ/1kg .Bắt đầu từ ngày 01/3/2019 giá cước đi bay chậm tăng cước lên 11.000đ/kg và bắt đầu 26/2/2019 hàng nhẹ công kềnh sẽ áp...

Xem thêm
10/03/2019

Bắt đầu từ ngày 9-3-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.510 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/

Bắt đầu từ ngày 9-3-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.510 vnđ. Bắt đầu từ ngày 18/2/2019sẽ tăng giá cước lên 3.000đ/1kg .Bắt đầu từ ngày 01/3/2019 giá cước đi bay chậm tăng cước lên 11.000đ/kg và bắt đầu 26/2/2019 hàng nhẹ công kềnh sẽ áp...

Xem thêm
11/03/2019

Bắt đầu từ ngày 11-3-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.505 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/1

Bắt đầu từ ngày 11-3-2019 công ty chúng tôi sẽ giảm tỷ giá : 1 tệ = 3.505 vnđ. Bắt đầu từ ngày 18/2/2019sẽ tăng giá cước lên 3.000đ/1kg .Bắt đầu từ ngày 01/3/2019 giá cước đi bay chậm tăng cước lên 11.000đ/kg và bắt đầu 26/2/2019 hàng nhẹ công kềnh sẽ áp...

Xem thêm
21/03/2019

Bắt đầu từ ngày 21-3-2019 công ty chúng tôi sẽ tăng tỷ giá : 1 tệ = 3.510 vnđ. Bắt đầu từ ngày 1/1/1

Bắt đầu từ ngày 21-3-2019 công ty chúng tôi sẽ tăng tỷ giá : 1 tệ = 3.510 vnđ. Bắt đầu từ ngày 18/2/2019sẽ tăng giá cước lên 3.000đ/1kg .Bắt đầu từ ngày 01/3/2019 giá cước đi bay chậm tăng cước lên 11.000đ/kg và bắt đầu 26/2/2019 hàng nhẹ công kềnh sẽ áp...

Xem thêm
Facebook chat
backtop