BẢNG PHÍ ĐÓNG NẸP CARTON VÀ PHÍ ĐÓNG GỖ

BẢNG PHÍ ĐÓNG NẸP CARTON VÀ PHÍ ĐÓNG GỖ

BẢNG PHÍ ĐÓNG NẸP CARTON VÀ PHÍ ĐÓNG GỖ

BẢNG PHÍ ĐÓNG NẸP CARTON VÀ PHÍ ĐÓNG GỖ

BẢNG PHÍ ĐÓNG NẸP CARTON VÀ PHÍ ĐÓNG GỖ
BẢNG PHÍ ĐÓNG NẸP CARTON VÀ PHÍ ĐÓNG GỖ

BẢNG PHÍ ĐÓNG NẸP CARTON VÀ PHÍ ĐÓNG GỖ

BẢNG PHÍ ĐÓNG NẸP CARTON VÀ PHÍ ĐÓNG GỖ

Thể tích m3

Phụ phí vật tư, nhân công đóng nẹp carton

( cộng thêm vào phí dịch vụ)- VNĐ

Phụ phí vật tư, nhân công đóng gỗ

( cộng thêm vào phí dịch vụ)- VNĐ

<0.01m3 30000 60000
0.01-0.02m3 50000 85000
0.021-0.04m3 70000 140000
0.041-0.08m3 120000 170000
0.081-0.15m3 140000 220000
0.151-0.25m3 200000 250000
0.251-0.35m3 220000 270000
0.351-0.45m3 250000 300000
0.451-0.5m3 300000 350000
'+0.1m3( cứ tăng thêm 0.1m3) Thêm 50.000 Thêm 50.000

SỐ M3=(DÀI*RỘNG*CAO)/1000000 

Facebook chat
backtop